Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Bids
Filtro de búsqueda
Search procedure
File
Not sorted, click to sort ascending
Type
Not sorted, click to sort ascending
Contract objective
Not sorted, click to sort ascending
Status
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Page 1 of 2 Total:14
00302/2019/000158ServiciosPrestación del servicio de operación y mantenimiento del parque eólico de MilàEvaluación603,280.32
Present. Oferta:27/12/2019
00302/2019/000095ObrasEjecución de obras de mejora de la eficiencia energética en alumbrados públicos en urbanizaciones de los municipios de Es Migjorn, Maó, Sant Lluis, Es Castell y Es Mercadal, con criterios de sostenibilidad, de acuerdo con lo establecido en los correspondientes proyectos.Parcialmente Resuelta411,764.71
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/11/2019
Formalización:27/11/2019
11000/2018/000100ServiciosSellado, aprovechamiento energético y restauración ambiental del vertedero de Milà I (Menorca) Redacción de proyecto, dirección facultativa de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud.Evaluación145,520.84
Present. Oferta:11/11/2019
00302/2019/0025ObrasEjecución de obras de reforma de las deixalleries (puntos limpios) ubicados en los municipios de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Maó, y Sant Lluís, con criterios de sostenibilidad, de acuerdo con el establecido en los correspondientes proyectos.Resuelta737,634.35
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/07/2019
Formalización:27/11/2019
X2018000099Administrativo especialVenta de papel i cartón procedente de la recogida separada en el ámbito de los municipios que integran el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca.Resuelta914,629.38
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/12/2018
Formalización:28/01/2019
X2017000205ServiciosPrestación de servicios de gestión de la red de deixallerias (puntos limpios) de Menorca.Resuelta2,740,184.72
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/06/2018
Formalización:20/07/2018
X2017000019ObrasEjecución de las obras de reparación de los aerogeneradores AE-02 i AE-04 del parque eólico de Milà (Menorca), conforme al Proyecto para la reparación de los aerogeneradores AE-02 y AE-04 del parque eólico de MilàResuelta119,869.25
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/03/2018
Formalización:25/04/2018
X2017000005ServiciosL’objecte de la present licitació és la contractació dels serveis de direcció facultativa i de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, Maó (Menorca), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. També està inclosa a l'objecte del contracte l'assistència tècnica a la supervisió del projecte i el replanteig previ de l'obra. Aquest contracte resta vinculat a les obres previstes al contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà (Menorca), i més concretament a l'execució i la posada en servei de les millores tècniques disponibles que permetin optimitzar el funcionament i millorar el rendiment de les instal·lacions existents a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà i assolir els objectius d'eficiència que per a cada instal·lació fixen els plecs de prescripcions tècniques conforme als criteris i condicions establerts als plecs, segons el Projecte constructiu bàsic de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de l'Àrea de tractament de Es Milà – Maó (Menorca), redactat per D. Manuel Font Lázaro, enginyer industrial col. 1958, de l'empresa ENTROPICS, a partir del qual s'està desenvolupant el projecte constructiu executiu.Resuelta203,676.13
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/01/2018
Formalización:19/02/2018
CON 3/2016ServiciosDirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras (vinculadas a los vertederos) , previstas en el contrato de gestión del servicio público de tratamiento, valorización y eliminación de residuos en el área de gestión de residuos de Milá (Menorca).Resuelta162,480.49
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/01/2017
Formalización:08/02/2017
CON 1/2015Administrativo especialL'objecte d'aquesta contractació és la venda del paper i cartó procedent de la recollida separada a l’àmbit dels municipis que s’integren en el Consorci de Residus i Energia de Menorca (endavant Consorci). També es considera inclòs en aquest objecte el material propietat del Consorci recollit per altres sistemes, sempre que la seva categoria pugui ser considerada equivalent a alguna de les establertes en aquest plec. El comprador haurà de destinar el material adquirit a la seva valorització, és a dir, a qualssevol operació el resultat principal de la qual sigui que el residu serveixi a una finalitat útil substituint altres materials, d'acord amb la definició del concepte de valorització efectuada per la Llei 22/2011, de Residus i Sols Contaminats. Resuelta377,566.56
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/10/2016
Formalización:02/11/2016