Licitaciones
Filtro de búsqueda
Busqueda de procedimiento
Expediente
No ordenado, pulse para orden ascendente
Tipo
No ordenado, pulse para orden ascendente
Objeto del contrato
No ordenado, pulse para orden ascendente
Estado
No ordenado, pulse para orden ascendente
Importe
No ordenado, pulse para orden ascendente
Fechas
Página 1 de 2 Total:11
X2018000099Administrativo especialVenta de papel i cartón procedente de la recogida separada en el ámbito de los municipios que integran el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca.Resuelta914.629,38
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/12/2018
Formalización:28/01/2019
X2017000205ServiciosPrestación de servicios de gestión de la red de deixallerias (puntos limpios) de Menorca.Resuelta2.740.184,72
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/06/2018
Formalización:20/07/2018
X2017000019ObrasEjecución de las obras de reparación de los aerogeneradores AE-02 i AE-04 del parque eólico de Milà (Menorca), conforme al Proyecto para la reparación de los aerogeneradores AE-02 y AE-04 del parque eólico de MilàResuelta119.869,25
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/03/2018
Formalización:25/04/2018
X2017000005ServiciosL’objecte de la present licitació és la contractació dels serveis de direcció facultativa i de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, Maó (Menorca), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. També està inclosa a l'objecte del contracte l'assistència tècnica a la supervisió del projecte i el replanteig previ de l'obra. Aquest contracte resta vinculat a les obres previstes al contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà (Menorca), i més concretament a l'execució i la posada en servei de les millores tècniques disponibles que permetin optimitzar el funcionament i millorar el rendiment de les instal·lacions existents a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà i assolir els objectius d'eficiència que per a cada instal·lació fixen els plecs de prescripcions tècniques conforme als criteris i condicions establerts als plecs, segons el Projecte constructiu bàsic de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de l'Àrea de tractament de Es Milà – Maó (Menorca), redactat per D. Manuel Font Lázaro, enginyer industrial col. 1958, de l'empresa ENTROPICS, a partir del qual s'està desenvolupant el projecte constructiu executiu.Resuelta203.676,13
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/01/2018
Formalización:19/02/2018
CON 3/2016ServiciosDirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras (vinculadas a los vertederos) , previstas en el contrato de gestión del servicio público de tratamiento, valorización y eliminación de residuos en el área de gestión de residuos de Milá (Menorca).Resuelta162.480,49
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/01/2017
Formalización:08/02/2017
CON 1/2015Administrativo especialL'objecte d'aquesta contractació és la venda del paper i cartó procedent de la recollida separada a l’àmbit dels municipis que s’integren en el Consorci de Residus i Energia de Menorca (endavant Consorci). També es considera inclòs en aquest objecte el material propietat del Consorci recollit per altres sistemes, sempre que la seva categoria pugui ser considerada equivalent a alguna de les establertes en aquest plec. El comprador haurà de destinar el material adquirit a la seva valorització, és a dir, a qualssevol operació el resultat principal de la qual sigui que el residu serveixi a una finalitat útil substituint altres materials, d'acord amb la definició del concepte de valorització efectuada per la Llei 22/2011, de Residus i Sols Contaminats. Resuelta377.566,56
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/10/2016
Formalización:02/11/2016
CON 2015/2ObrasEjecución del proyecto denominado Proyecto de plataforma exterior para el almacenaje temporal de balas retractiladas de rechazo de la planta de TMB del área de gestión de residus de Milà.Resuelta232.671,94
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/02/2016
Formalización:09/02/2016
CON 4/2014Gestión de Servicios PúblicosGestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l’Àrea de Gestió de Residus des Milà (MENORCA)Resuelta74.559.843,68
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/08/2015
Formalización:09/02/2016
CON 1/2013Gestión de Servicios PúblicosGestió del servei públic conjunt de recollida de residus domèstics en els termes municipals de Ferreries i Es Migjorn Gran, i el seu transport a l’àrea de gestió de residus de Milà, o altre que designi l’administració contractant.Resuelta213.967,84
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/03/2015
Formalización:18/08/2015
CON 2/2012ServiciosOperación y mantenimento del Parque Eólico de Milà (Menorca).Resuelta500.856,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:08/05/2013
Formalización:25/07/2013