Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    cn-9-2019
 • ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamientos>Alcùdia

 • Estado de la Licitación
 • Evaluación
 • Objeto del contrato
 • Es tracta d’un contracte de SUBMINISTRAMENT, dels previstos a l’article 16 de la LCSP. L’objecte del contracte és el subministrament de vestuari, accessoris, calçat i equipament per la policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia durant els anys 2019 i 2020, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més (2 + 1 + 1). El subministrament suposarà l’entrega successiva d’una pluralitat de peces de roba, accessoris, calçat i equipament de conformitat amb les prescripcions del PPT per un preu màxim unitari per cada un dels productes que integren els Lots i sense que el nombre total d’unitats a subministrar estigui exactament definit al moment de celebrar el contracte, per lo qual el número d’unitats dels diferents productes a subministrar podrà variar en funció de les necessitats de la policia local d’Alcúdia. En aquest plec de prescripcions tècniques es detalla la descripció de les peces objecte de subministrament així com les característiques tècniques dels seus teixits i materials.
 • Presupuesto base de licitación
 • 49,583.00   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 218,165.20   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Suministros
 • Código CPV
 • 35811200-Uniformes de policía., 18800000-Calzado.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Mallorca - Alcúdia
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Información
 • Fecha fin de presentación de oferta
 • 24/07/2019 14:00
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
Mostrar MásMostrar Menos08/07/2019 11:13:54
Rectificación de Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
26/06/2019 12:50:21
Anuncio de Licitación
Mostrar MásMostrar Menos08/07/2019 11:12:04
Rectificación de Pliego
26/06/2019 12:50:59
Pliego
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
26/06/2019 12:51:53 DEUC xml VerSello de Tiempo
26/06/2019 12:52:20 DEUC VerSello de Tiempo
26/06/2019 12:52:56 Acuerdo de iniciación del expediente VerSello de Tiempo
26/06/2019 12:53:17 Justificació necessitat de contractar VerSello de Tiempo
26/06/2019 12:53:46 Proposta de contractació VerSello de Tiempo
26/06/2019 12:54:29 Modificació proposta de contractació VerSello de Tiempo
26/06/2019 12:54:53 Documento de aprobación del expediente VerSello de Tiempo
26/06/2019 13:55:37 DEUC editable VerSello de Tiempo
08/07/2019 11:20:03 Resolució esmena error material VerSello de Tiempo
12/08/2019 11:46:32 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'