Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    AG202303
 • Entitats de l'administració local>MOLIVERS SOCIETAT MUNICIPAL, SL

 • ID de publicación en TED
 • ID del Órgano de Contratación
 • 95611226
 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • Auditoria financera: Verificació respecte a que els comptes anuals representen en tots el seus aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat. Auditoria de compliment: Verificació de que els actes, operacions i procediments de gestió econòmica-financera es desenvolupen de conformitat amb les normes que siguin d'aplicació. Auditoria operativa: Examen sistemàtic i objectiu de les operacions i procediments de una organització, programa, activitat o funció pública, amb el fi de proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat econòmic financera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes en ordre a la seva correcció.
 • Financiación UE
 • No hay financiación con fondos de la UE
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 8,000.00   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 16,000.00   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Servicios
 • Código CPV
 • 79212000 Servicios de auditoría.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Barcelona
 • Sistema de contratación
 • No aplica
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto simplificado
 • Tipo de tramitación
 • Ordinaria
 • Información
 • Método de presentación de la oferta
 • Electrónica
 • Resultado
 • Formalizado
 • Adjudicatario
 • ABAD SALTO AUDITORS, SLP
 • Nº de Licitadores Presentados
 • 1
 • Importe de Adjudicación
 • 5,800.00   Euros
 • Fecha de Actualización del Expte.
 • 17/05/2024 16:01
 • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
09/01/2024
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
24/04/2024
Adjudicación
Perfil del contratante
17/05/2024
Formalización
Perfil del contratante


 • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
10_molivers_ag202303_formalitzacio_contracte_auditories.pdf
1_molivers_ag202303_informe_de_necessitats.pdf
2_molivers_ag202303_ppt.pdf
3_molivers_ag202303_pcap.pdf
4_molivers_ag202303_certificat_credit.pdf
5_molivers_ag202303_acord_inici_expedient.pdf
6_molivers_ag202303_acta_constitucio_mesa_i_obertura_sobre_unic-s.pdf
9_molivers_ag202303_proposta_adjudicacio.pdf
Cert 174 Acord tercer licitació auditoria comptes - SIGNAT.pdf
Cert punt 5 OD ratificació adjudicació auditoria SIGNAT.pdf
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'