• If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    01/2016
 • Comunidades Autonomas>Generalitat de Catalunya>Departament D'Economia I Coneixement>Direcció General de Política I Promoció Econòmica

 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • Servei de manteniment i conservació del sistema de protecció contra incendis a l'edifici, propietat de l'Institut Català de Finances. L'empresa adjudicatària haurà de complir amb el que es disposa en el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre de 1993, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (BOE nº 298, de 14/12/93), sobre el manteniment periòdic d'instal·lacions de protecció contra incendis i Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, així com qualsevol disposició de caràcter oficial que sigui aplicable a les instal·lacions i sistemes de protecció contra incendis. Els treballs de manteniment i conservació s'engloben dins del manteniment preventiu i correctiu.
 • Presupuesto base de licitación
 • 15,000.00   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 30,000.00   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Servicios
 • Código CPV
 • 50413200 Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Barcelona
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Información
 • Resultado
 • Formalizado
 • Adjudicatario
 • EULEN, S.A.
 • Nº de Licitadores Presentados
 • 12
 • Importe de Adjudicación
 • 7,612.90   Euros
 • Fecha de Actualización del Expte.
 • 10/05/2016 11:25
 • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
04/02/2016
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
10/05/2016
Adjudicación
Perfil del contratante
19/04/2016
Formalización
Perfil del contratante


Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'