Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    CN-11/2021
 • ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamientos>Alcùdia

 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • L’objecte del contracte és la cessió onerosa a tercers de l’ús dels drets d’explotació durant la temporada turística de 2021 de les instal·lacions no desmuntables de la Platja d'Alcúdia, denominades BALNEARIS, destinades als serveis de Restaurant o Cafeteria de platja amb dotació de lavabos públics, i distribuïts en sis lots independents, d'acord amb la concessió atorgada a l’Ajuntament d’Alcúdia per resolució de data 22 de març de 2020, dictada per delegació de la Ministra, per la Directora General de la Costa i del Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i repte demogràfic, i mitjançant la que s’atorga a l’Ajuntament d'Alcúdia la concessió, per un termini de 15 anys, prorrogable fins a un màxim de trenta anys en total, de l'ocupació de quinze mil sis-cents vint (15.629 m2) metres quadrats de domini públic marítim terrestre amb destinació a passeig de platja, accessos, serveis i 6 quioscs-bars, en un tram de costa del Sector I de la Platja d'Alcúdia, al terme municipal d'Alcúdia (Mallorca, Illes Balears).
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 309,945.15   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 473,693.48   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Patrimonial
 • Código CPV
 • 92332000-Servicios de playas.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Mallorca - Alcùdia
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Información
 • Resultado
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Adjudicatario
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Nº de Licitadores Presentados
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Importe de Adjudicación
 •   Ver detalle de la adjudicación
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
12/06/2021 08:51:40
Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
12/06/2021 08:54:47
Pliego
16/08/2021 11:48:48
Adjudicación
04/08/2021 09:18:29
Adjudicación
23/07/2021 12:54:25
Adjudicación
23/07/2021 12:41:47
Adjudicación
09/07/2021 13:28:46
Adjudicación
18/08/2021 12:54:32
Formalización
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
04/06/2021 12:56:02 Acuerdo de iniciación del expediente VerSello de Tiempo
04/06/2021 12:58:28 Memoria justificativa VerSello de Tiempo
04/06/2021 13:05:10 Informe de insuficiencia de medios VerSello de Tiempo
12/06/2021 10:03:18 Composición de la mesa de contratación VerSello de Tiempo
12/06/2021 10:04:08 Documento de aprobación del expediente VerSello de Tiempo
23/06/2021 15:31:37 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
07/07/2021 14:06:08 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
19/07/2021 14:12:46 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
23/07/2021 12:28:45 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
04/08/2021 09:22:25 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
16/08/2021 11:47:49 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'