Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    CN-5-2019
 • ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamientos>Alcùdia

 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • Es tracta d’un contracte PRIVAT, dels previstos a l’article 25.1.a).1º de la LCSP. Objecte: Els serveis a prestar a l’Ajuntament d’Alcúdia consistirà en la cobertura dels riscs associats als danys que puguin causar a terceres persones, tant materials com per la responsabilitat civil obligatòria, als empleats-conductors o usuaris prèviament autoritzats per l’Ajuntament, dels vehicles a motor, turismes, vehicles industrials, embarcacions, remolcs i/o qualsevol altre tipus de vehicle enumerats a l’Annex I del PPT, així com dels que es puguin incorporar a la pòlissa amb posterioritat que siguin propietat de l’Ajuntament d’Alcúdia o dels seus Organismes Autònoms o Ens Dependents, en els termes i cobertures que s’especifiquen al PCAP i al PPT. La participació en la licitació d’aquest contracte està oberta a entitats d’assegurança i NO a les corredories d’assegurança. No obstant, res impedeixi que, una vegada adjudicat el contracte, l’Entitat asseguradora adjudicatària designi una corredoria d’assegurances per tasques d’intermediació.
 • Presupuesto base de licitación
 • 17,658.45   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 84,760.56   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Privado
 • Código CPV
 • 66514100-Seguros relacionados con el transporte.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Mallorca - Alcúdia
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Información
 • Resultado
 • Adjudicado
 • Adjudicatario
 • MGS, Seguros y Reaseguros S.A.
 • Nº de Licitadores Presentados
 • 1
 • Importe de Adjudicación
 • 16,217.21   Euros
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
22/03/2019 12:48:15
Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
22/03/2019 12:51:26
Pliego
03/05/2019 13:00:39
Adjudicación
16/05/2019 12:36:21
Formalización
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
22/03/2019 12:53:39 Documento de aprobación del expediente VerSello de Tiempo
22/03/2019 12:54:02 Acuerdo de iniciación del expediente VerSello de Tiempo
22/03/2019 12:54:40 necessitat de contractar VerSello de Tiempo
22/03/2019 12:55:04 justificacio preu contracte VerSello de Tiempo
16/04/2019 09:32:48 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'