Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    Cn-02-2023
 • ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamientos>Alcùdia

 • ID de publicación en TED
 • ID del Órgano de Contratación
 • 31018480145608
 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • L’Ajuntament d’Alcúdia contracta, per procediment obertsimplificat sumari i tramitació ordinària, l’assegurança privada d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I ELS SEUS BENEFICIARIS, amb estricta subjecció a les condicions i requisits expressats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), el qual, conjuntament amb el present Plec, i en tot en quant no s’oposi al mateix, tindrà caràcter contractual a tots els efectes. L’objecte del contracte és l’assegurança per l’assistència sanitària al personal funcionari integrat abans de l’1 d’abril de 1993 de l’Ajuntament d’Alcúdia i els seus beneficiaris (cònjuges i fills) amb dret a prestació. Aquest col·lectiu actualment està integrat per 28 persones, segons les dades obrants a l’expedient de setembre 2022.
 • Financiación UE
 • No hay financiación con fondos de la UE
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 104.00   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 38,438.40   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Privado
 • Código CPV
 • 66512200-Servicios de seguros de asistencia médica.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Mallorca
 • Sistema de contratación
 • No aplica
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto simplificado
 • Tipo de tramitación
 • Ordinaria
 • Información
 • Método de presentación de la oferta
 • Electrónica
 • Resultado
 • Formalizado
 • Adjudicatario
 • DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.
 • Nº de Licitadores Presentados
 • 1
 • Importe de Adjudicación
 • 99.78   Euros
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
27/01/2023 12:57:45
Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
27/01/2023 12:58:28
Pliego
12/04/2023 08:57:04
Adjudicación
17/04/2023 07:47:31
Formalización
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
27/01/2023 12:59:08 Informe necessitat de contractar cn-02-2023 VerSello de Tiempo
27/01/2023 12:59:20 Proposta contractació cn-02-2023 VerSello de Tiempo
27/01/2023 12:59:32 Informe adequació preu de mercat cn-02-2023 VerSello de Tiempo
27/01/2023 12:59:45 Acuerdo de iniciación del expediente VerSello de Tiempo
27/01/2023 13:00:05 Documento de aprobación del expediente VerSello de Tiempo
16/02/2023 14:38:23 Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas VerSello de Tiempo
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'