Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de4Total:70
obres previstes en el projecte bàsic i d’execució de «Reurbanització i remodelació de l’avinguda d’Es Ramal»
Obras
Construcción
Publicada565,132.41
Present. Oferta:06/09/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Contratación del servicio de limpieza viaria de los distintos núcleos urbanos de Alaior y el servicio de mantenimiento y jardinería de las urbanizaciones de Alaior, así como también las condiciones a las que deberán ajustarse las propuestas que se presenten para la selección.
Servicios
Otros servicios
Publicada3,142,913.20
Present. Oferta:19/08/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Licencia para la explotación por parte de terceras persones de determinadas instalaciones temporales desmontables que se ubican en la playa de Son Bou del municipio de Alaior, ocupando el dominio público marítimo terrestre, durante la temporada turística 2022. Lotes 4 y 5
Patrimonial
Cesión de uso/titularidad
Evaluación11,000.00
Present. Oferta:08/07/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Licencia para la explotación por parte de terceras persones de determinadas instalaciones temporales desmontables que se ubiquen en las playas del municipio, ocupando el dominio público marítimo terrestre, durante la temporada turística 2022,
Patrimonial
Cesión de uso/titularidad
Resuelta165,900.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/05/2022
Formalización:22/06/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Obres presvistes en el projecte "Rehabilitació i repavimentació del carrer Bisbe Goñalons"
Obras
Construcción
Resuelta111,599.60
Publicación PLACSP:
Adjudicación:25/03/2022
Formalización:26/04/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Serveis bancaris següents: Lote 1 : Instal·lació i manteniment dels dispositius necessaris per permetre als ciutadans el pagament dels deutes que tenguin amb l’Ajuntament, mitjançant targeta de crèdit o dèbit segons el que disposen els articles 98.2.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú i 34 i 36 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació. • Gestió de rebuts domiciliats per donar compliment al que disposen els articles 98.2.c) de la Llei 39/2015, d’1d’octubre del procediment administratiu comú i 34 i 38 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Privado
Resuelta19,614.14
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/04/2022
Formalización:21/04/2022
Alcaldía del Ayuntamiento de Alaior
Execució de les obres previstes en el projecte "Rehabilitació i repavimentació dels carrers de Sant Diego Vell i Sant Josep incloent el sector d'inici del carer de ses Parres fins el carrer de sa Bolla"
Obras
Construcción
Resuelta195,538.66
Publicación PLACSP:
Adjudicación:25/10/2021
Formalización:12/01/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
CONTRACTE MIXTE DE SERVEI I SUBMINISTRAMENT : servei d'abalisament de les platges de Son Bou, Cala en Porter i Cales Coves, consistent en la instal·lació de boies i altres elements per a la senyalització de les platges a l'inici de temporada; el manteniment en bon estat d'aquest material durant tota la temporada estival; el desmuntatge, retirada i neteja de tots els elements que han estat instal·lats, una volta finalitzada la temporada estival; i el transport i emmagatzematge del material en el magatzem o local de que disposi el contractista (a la finalització del contracte, el material quedarà dipositat en dependències municipals). Així mateix, també és objecte del contracte el subministrament del material necessari per a l'abalisament i la reposició d'aquells elements que s'han malmès, desgastat i/o perdut durant la temporada en que es presta el servei.
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta15,445.68
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/05/2021
Formalización:26/10/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Autorización de la/s licencia/s para la explotación por parte de terceras personas, de las instalaciones temporales, ocupando el dominio público marítimo terrestre de la playa de Son Bou lote 1 (368 hamacas y 184 sombrillas) playa de Cala en Porter lote 2 (100 hamacas y 50 sombrillas) para la temporada turística de 2021.
Patrimonial
Cesión de uso/titularidad
Resuelta137,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:21/06/2021
Formalización:21/10/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Gestión integral y administración de la residencia y centro de día "Es Ramal" para las personas mayores titularidad del Ayuntamiento de Alaior, y la elaboración y transporte del servicio de comida a domicilio. El precio es la aportación directa Al Ayuntamiento, resultado de la diferencia entre gastos y ingresos, el cual podrá ser mejorado a la baja, Asciende a 62.432,57€
Concesión de Servicios
Resuelta1,009,772.27
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/07/2021
Formalización:21/10/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Ofrecer el derecho a la explotación por parte de terceras personas de la instalación no desmontable del balneari 3, que se ubica en la playa de Son Bou del municipio, ocupando el dominio público marítimo terrestre
Patrimonial
Concesión demanial
Resuelta83,599.22
Publicación PLACSP:
Adjudicación:28/06/2021
Formalización:10/09/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
La prestació del servei de seguretat i vigilància, aixií com l'atenció d'alarmes, a l'exposició Alaior Art Contemporani, situat a l'edifici del carrer Baixamar núm. 56.
Servicios
Servicios de investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados
Resuelta30,656.61
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/06/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
La realització d’un estudi per a la millora organització i optimització dels recursos humans municipals així com per a la redacció, valoració i confecció de la Relació de Llocs de Treball del personal municipal
Servicios
Servicios jurídicos
Resuelta19,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/08/2021
Formalización:07/09/2021
Alcaldía del Ayuntamiento de Alaior
Gestió del servei d'activitast esportives organitzades a diferents instal·lacions esportives d'Alaior, consistent en activitats dirigides de sala i la gestió del gimnàs.
Concesión de Servicios
Resuelta0.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:06/04/2021
Formalización:24/08/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
En establir el servei d'un sistema de reserva, emissió i venda d'entrades dels espectacles, actuacions i accesos a exposicions de pagament o visites organizatdes per l'Ajuntament
Servicios
Otros servicios
Resuelta1,194.04
Publicación PLACSP:
Adjudicación:13/08/2021
Formalización:20/08/2021
Alcaldía del Ayuntamiento de Alaior
Licencia para la explotación por parte de terceras personas de determinadas instalaciones temporales desmontables que se ubican en la playa de Son Bou y Cala en Porter del municipio de Alaior, ocupando el dominio público marítimo-terrestre, durante la temporada turística 2021
Patrimonial
Cesión de uso/titularidad
Resuelta53,800.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:29/06/2021
Formalización:03/08/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Servei de seguretat i vigilància, aixi com l'atenció d'alarmes, a l'exposició "Alaior Art Comteporani" situat a l'edifici municipal del c/ Baixamar, 56
Servicios
Servicios de investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados
Resuelta30,656.61
Publicación PLACSP:
Desistimiento:14/06/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Servei públic de salvament és la prestació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat als usuaris de les platges de Cala en Porter i Son Bou del terme municipal d’Alaior, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany. També inclou una vigilància dinàmica a les platges no vigilades de Cales Coves, Cala Sant Llorenç i Cala Llucalari.
Servicios
Otros servicios
Resuelta211,311.40
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/05/2021
Formalización:03/06/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Adequació de l'edifici entre mitgeres com a Casal Juvenil
Obras
Construcción
Resuelta613,599.70
Publicación PLACSP:
Adjudicación:23/02/2021
Formalización:18/03/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
Millora de la pavimentació i ferm avinguda Cala'n Porter.
Obras
Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Resuelta90,875.75
Publicación PLACSP:
Adjudicación:02/11/2020
Formalización:19/02/2021
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamientos>Alaior.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=s3wmJ24Eui8%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'