Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
No ordenado, pulse para orden ascendente
Estado
No ordenado, pulse para orden ascendente
Importe
No ordenado, pulse para orden ascendente
Fechas
Órgano de Contratación
No ordenado, pulse para orden ascendente
Página1de4Total:64
É obxecto deste prego a contratación da actuación musical gratuíta para o público durante as Festas de San Froilán 2018 que a continuación se indica: GRUPO MARKY RAMONE E PUSSY RIOT sendo o seu representante artístico EIDON MUSICA SRL A actuación terá lugar na Praza Horta do Seminario o día 12 de outubro de 2018 e terá unha duración mínima de 60 minutos, máis bises, e consistirá na execución pública de pezas do repertorio habitual do dito artista. Será por conta do Concello de Lugo a contratación dos equipos técnicos e do persoal necesario para a axeitada sonorización e iluminación da actuación do ARTISTA, sendo este responsable do bo uso do equipo e de todas as instalacións postas á súa disposición. O Concello de Lugo proporcionará o espazo escénico e terao en axeitadas condicións para o seu uso á hora que se conveña para o comezo da montaxe dos equipos técnicos.
Privado
Resuelta41.600,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:15/10/2018
Formalización:18/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Pavimentacion en rúa dos Artesáns, polígono Industrial de O Ceao, conforme ó proxecto técnico elaborado pola enxeñeira municipal dona Marta Carballal Neira.
Obras
Construcción
Resuelta60.824,31
Publicación PLACSP:
Adjudicación:16/10/2018
Formalización:16/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación da actuación musical gratuíta para o público durante as Festas de San Froilán 2018 del grupo la M.O.D.A.
Privado
Resuelta18.000,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:19/09/2018
Formalización:16/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste prego a contratación das actuacións musicais durante as Festas de San Froilán 2018 que a continuación se indican: GRUPO ROZALÉN sendo o seu representante artistico CONDERECHOA, SL Lugar da actuación: Praza Horta do Seminario Día: 7 de outubro de 2018.
Privado
Resuelta22.000,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/09/2018
Formalización:16/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste prego a contratación da actuación musical gratuíta para o público durante as Festas de San Froilán 2018 que a continuación se indica: GRUPO HOMBRES G sendo o seu representante artístico LA CALABAZA AMARILLA.S.L. A actuación terá lugar na Praza Horta do Seminario o día 6 de outubro de 2018
Privado
Resuelta44.000,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/09/2018
Formalización:16/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
pavimentación e renovación de servizos na rúa Pedáneo Xoán Diego
Obras
Construcción
Publicada152.962,29
Present. Oferta:31/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A explotación do servizo de cafetería sita no Centro Social Municipal “Milagrosa II” desta cidade de Lugo.
Administrativo especial
Publicada4.800,00
Present. Oferta:26/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste contrato a submistración e servizos de alugueiro, montaxe, desmontaxe e mantemento de infraestructuras e instalacións e producción integral dos espectáculos organizados polo Concello de Lugo nas festas patronais de San Froilán 2018 consistente na producción e subministración de equipamento básico para a realización das actuacións musicais e artísticas nos espazos escénicos indicados segundo as estipulacións contidas no Prego de Prescripcións Técnicas (PPT - Proposta sobre a produción dos eventos escénicos correspondentes ás festas patronais de San Froilán - 2018) e que correspondería aos LOTES 1, 2 , 3 e 4 así como a instalación de carpas (LOTE 5), todo esto segundo o devandito prego de prescricións técnicas elaborado pola Sección de Cultura do Concello. ES objeto de este contrato el suministro y servicios de alquiler, montaje, desmontaje y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones y producción integral de los espectáculos organizados por el Ayuntamiento de Lugo en las fiestas patronales de San Froilán 2018 consistente en la producción y suministro de equipamiento básico para la realización de las actuaciones musicales y artísticas en los espacios escénicos indicados según las estipulaciones contenidas en el Pliego de Prescripcións Técnicas ( PPT - Propuesta sobre la producción de los eventos escénicos correspondientes a las fiestas patronales de San Froilán - 2018) y que correspondería a los LOTES 1, 2 , 3 y 4 así como la instalación de carpas (LOTE 5), todo esto según dicho pliego de prescripciones técnicas elaborado por la Sección de Cultura del Ayuntamiento.
Suministros
Alquiler
Resuelta184.400,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:08/10/2018
Formalización:10/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
obra de reordenación da intersección da rúa Mar cantábrico con Santo Graal e poeta Manuel María
Obras
Construcción
Publicada106.476,05
Present. Oferta:29/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Pavimentacion en avda de Garabolos conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería
Obras
Construcción
Resuelta24.263,73
Publicación PLACSP:
Adjudicación:24/09/2018
Formalización:09/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Alumbrado ornamental en diversas calles durante las Fiestas de San Froilán
Suministros
Alquiler
Resuelta34.972,73
Publicación PLACSP:
Adjudicación:02/10/2018
Formalización:08/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
O obxecto do contrato é a prestación do servizo de retirada, inmobilización de vehículos na vía pública e o seu desprazamento, traslado ó Depósito e custodia, xestión do inventario de vehículos depositados, a súa entrega a propietarios ou persoas debidamente autorizadas previo cobro da correspondente taxa municipa.
Servicios
Otros servicios
Publicada446.839,48
Present. Oferta:13/11/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A execución da obra de mellora do espazo urbano e accesibilidade ao barriodo Sagrado Corazón en Lugo dede a Avenida de Adolfo Suárez comprensivo ademais dun servizo de mantemento do ascensor
Obras
Preparación de obras
Publicada208.867,17
Present. Oferta:23/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Concesión de autorización de instalación de atraccións no recinto feiral de San Froilán para o ano 2018 en diversas parcelas que quedaron vacantes. Apertura procedemento adxudicación directa. (Ver bases de licitación contidas no decreto número 18006813 insertado no exp 2018-27 3º procedemento )
Patrimonial
Autorización demanial
Adjudicada0,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Peatonalizacion de la Plaza de la Milagrosa. Reurbanización total do ámbito de actuación dada a disparidade de pavimentos existentes e a distintos niveis dando continuidade e permitindo a correcta evacuación das augas dando tamén solución aos distintos elementos de mobiliario urbano permitindo a funcionalidad da praza como zona de reunión e ocio.
Obras
Otras instalaciones de edificios y obras
Resuelta181.818,18
Publicación PLACSP:
Adjudicación:27/08/2018
Formalización:03/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Concesión de autorización para a instalación, mediante lotes, da Caseta nº 2 e Caldeiro de polbo nº 2, durante as festas de San Froilán, nos anos 2018 e 2019, segundo as bases aprobadas mediante Decreto 18005598 do día 29-06-2018 e de acordo coa Acta da Comisión Avaliadora do día 4 de setembro de 2018, que se adxunta no apartado Anexos Pliego ( VER EXPTE 2018-52) ao quedar vacante os espazos para a dita caseta e caldeiro no procedemento de licitación seguido.
Patrimonial
Autorización demanial
Adjudicada28.744,90
Publicación PLACSP:
Adjudicación:02/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
a subministracion e instalacion dunha area de xogos infantís e pavimento continuo de seguridade na Praza de Bretaña todo elo segundo as características sinaladas no prego de condicións técnicas elaboradas polo servizo técnico de parques e xardíns do Concello de Lugo.
Suministros
Adquisición
Evaluación72.726,78
Present. Oferta:17/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de autorizacións para a instalación de casetas e caldeiros do polbo números 1, 2, 3 e 4, do plano do proxecto da Feira, no recinto feiral durante as Festas do San Froilán, nos anos 2018 e 2019.
Patrimonial
Autorización demanial
Parcialmente Adjudicada113.237,49
Publicación PLACSP:
Adjudicación:02/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
O obxecto deste prego é o alleamento, mediante poxa pública, dos vehículos abandonados que se relacionan no ANEXO da cláusula primeira do prego, retirados e custodiados no Depósito Municipal e que se atopan en situación de abandono e que conforme a Ordenanza Municipal de Protección Ambiental teñen o tratamento de residuo sólido urbano especial e son de propiedade municipal.
Patrimonial
Enajenación de bienes muebles
Resuelta6.720,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/08/2018
Formalización:01/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
O aluguer, montaxe e desmontaxe dos stands para a instalación de postos de venda no San Froilán 2018; postos na Avda Rodríguez Mourelo (lote 1), postos na Praza Maior (lote 2), postos na Avda Dr. García Portela (lote 3) e postos na rúa Puro Cora (lote 4).
Suministros
Alquiler
Resuelta96.280,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:01/10/2018
Formalización:01/10/2018
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'