logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 008-0165/2014
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 02-06-2015 a las 13:43 horas.

Entidad Adjudicadora

 • Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
 • Tipo de Administración
  Administración Local
 • Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
 • Sitio Web
  http://www.tavernes.es
 • Perfil del Contratante
  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KEj4V62ExNAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Dirección Postal
 • Plaça Major, 1
 • (46760)
  Tavernes de la Valldigna
  España
Contacto
 • Nombre
  Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
 • Teléfono
  962824158
 • Fax
  962822027
 • Correo Electrónico
  c102@tavernes.org

Objeto del Contrato
: Redacción del proyecto constructivo de medidas correctoras para resolver la inundabilidad de la zona sur de Tavernes de la Valldigna.

 • Valor estimado del contrato
  53.520 EUR.
 • Presupuesto base de licitación
  • Importe
   64.759,2 EUR.
  • Importe (sin impuestos)
   53.520 EUR.
 • Clasificación CPV
  • 71300000 - Servicios de ingeniería.
 • Plazo de Ejecución
  • 4 Mes(es)
 • Lugar de ejecución
  • Subentidad Nacional
   ESPAÑA
  • Código de Subentidad Territorial
   ES
  • Dirección Postal
   • España
  • PRIMERA. L’empresa Siete Arquitectura más Ingeniería SL es compromet a executar el servei consistent en la redacció del projecte constructiu de mesures correctores per a resoldre la inundabilitat de la zona sud de Tavernes de la Valldigna, amb estricta subjecció al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació i execució del servei, documents contractuals que accepta plenament i a l’oferta presentada. Una còpia dels plecs s’uneix a este document com a annex número II.

   SEGONA. L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar el servei pel preu de cinquanta-tres mil cent seixanta euros (53.160,00 €), IVA exclòs.

   El pagament a l’adjudicatari del servei l’efectuarà la tresoreria municipal després que es presente i s’aprove la factura corresponent.

   L’Ajuntament té l’obligació d’abonar el preu dins del termini establit per la normativa vigent,.

   TERCERA. El termini màxim d’execució de la totalitat dels treballs que constitueixen l’objecte d’este contracte és de quatre mesos, comptats a partir del dia de la data.

   QUARTA. El termini de garantia d’este contracte és d’un any conforme a la clàusula 40 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, des de la data de recepció del projecte.

   QUINTA. Per a respondre del compliment d’este contracte, l’empresa adjudicatària ha dipositat en la caixa de l’Ajuntament, en concepte de fiança definitiva, la quantitat de 2.658,00 € (dos mil sis-cents cinquanta-huit euros). S’adjunta a este document, com a annex número III, còpia de la carta de pagament de la fiança definitiva constituïda.

   SEXTA. D’acord amb la clàusula 33 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, en este contracte no es revisaran els preus.

   SÈPTIMA. El règim de penalitats serà el contingut en la clàusula 37 del plec de clàusules administratives particulars.

   OCTAVA. Queda advertida l’empresa contractista de la seua obligació de complir la legislació vigent en matèria de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, i queda exclosa l’administració contractant de tota responsabilitat, inclús subsidiària, per infraccions comeses pel contractista amb relació a eixa legislació, el qual s’obliga especialment a cotitzar a la Seguretat Social pel personal ocupat en l’execució d’este contracte.
   L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna no tindrà ninguna obligació amb els empleats del contractista, ni durant la vigència del contracte ni quan s’acabe, i seran a compte del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que nasquen en ocasió d’este contracte respecte als treballadors que presten el servei.
   L’adjudicatari del contracte queda obligat, respecte del personal que ocupe en la realització del subministrament, al compliment de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, seguretat social i de prevenció de riscos laborals, així com les que es puguen promulgar durant la realització del mateix.

   NOVENA. L’empresa Siete Arquitectura más Ingeniería SL dóna la conformitat al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen per a este contracte i es sotmet, per a tot el que no hi estiga establit, als preceptes aplicables del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desplega parcialment la LCSP.

   I perquè quede constància deguda de tot els que s’ha convingut, es firma este contracte per duplicat en el lloc i la data indicats més amunt. Cosa que jo, el secretari general de l’Ajuntament, certifique.

   Acta de Resolución

   Formalizado

   • Motivación
    Oferta más económica.
   • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
    24/04/2015
   • Ofertas recibidas
    3
   • Precio de la oferta más baja
    53.160 EUR.
   • Precio de la oferta más alta
    53.460 EUR.

   Adjudicatario

   • Siete Arquitectura más Ingeniería SL
   • Identificador empresa
    B97671986
   • Importes de Adjudicación

    • Importe total ofertado (sin impuestos)
     53.160 EUR.
    • Importe total ofertado (con impuestos)
     64.323,6 EUR.

    Información sobre el Contrato

    • Número de Contrato
     008140165.026
    • Fecha de Formalización
     22/05/2015
    • Fecha de Entrada en Vigor del Contrato
     23/05/2015

   Proceso de Licitación

  • Procedimiento
   Negociado sin publicidad
  • Tramitación
   Ordinaria
  • Tramitación del Gasto
   Ordinaria
  • Ofertar a
   A todos los lotes
  • Presentación de la oferta
   Manual
  • Plazo de Obtención de Pliegos

   • Hasta el 09/03/2015 a las 14:00

   Plazo de Presentación de Oferta

   • Hasta el 09/03/2015 a las 14:00

   Plazo de Recepción de Solicitudes de Participación

   • Hasta el 09/03/2015 a las 14:00
   Detalle de la Licitación:
   • https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=96kD4H229JEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D